BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ FİYATLARI HESAPLA!

Bilgilerinizi girerek Enerji Kimlik Belgesi için ne kadar ödemeniz gerektiğini hemen öğrenin!

EKB Alma Aşamaları ?

Başvuru
Başvuru

Mevcut veya yeni yapı bilgilerinizi girin. Fiyatınızı öğrenin. Sizi arayarak çalışmalara başlayalım.

Analiz
Analiz

Yapı veyahut yapılarınız tarafımızdan incelemeye alınır. İnceleme sonucunu BEP sistemine girilir.

Belge
Belge

Bilgileriniz üzerinden oluşan Enerji Kimlik Belgenizi kargo ile tarafınıza ulaştırıyoruz.

Enerji Kimlik Belgesi Fiyatları

Avrupa Birliği (AB) ile birlikte yürütülen uyum yasaları ve enerji verimliliği çalışmaları kapsamında KYOTO protokolü ile birlikte “İklim Değişikliği” çalışmaları neticesinde 2002/91 /EC Çerçeve Direktifi yayınlanmıştır. Bu direktif sonucunda ülkemizde 02.05.2007 tarihli 26510 sayılı ve 5627 nolu “Enerji Verimliliği Kanunu” yayınlanmıştır. Bu kanun çerçevesinde 05.12.2008 tarihli 27075 sayılı “Binalarda Enerji Performans (BEP)Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında binalarda asgarî olarak enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve iklimlendirme özelliklerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren “Enerji Kimlik Belgesi (EKB)” nin hazırlanması zorunlu hale getiriliştir.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Yapılarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması amacıyla, yapılarda asgari olarak enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri gösteren belgeye “Enerji Kimlik Belgesi” denir. İlgili Mevzuat için; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/12/20081205-9.htm

Enerji Kimlik Belgesi ile ilgi tüm esas ve usuller 27075 sayılı Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Bu yönetmelik kapsamında binalar;

 • Mevcut Bina,
 • Yeni Bina

olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır.

Mevcut (Eski) Bina

01.01.2011 tarihinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan binaya “Mevcut Bina” denir. Mevcut binalarda Enerji Kimlik Belgesi alınabilmesi için enerji sınıfı A-G arasında bir değer alması gereklidir. Bu bina sahiplerinin binaları ile ilgili satış, kira, abonelik işlemleri için 01.01.2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesini almak zorundalar. Alınan Enerji Kimlik Belgesi alındığı tarihten itibaren 10 yıl geçerlilik süresi vardır.

Yeni Bina

01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı başvurusu yapmış ya da yapı ruhsatı almış binalara “Yeni Bina” denir. Yeni Bina sahiplerinin 01.01.2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır. Yeni Bina sahiplerinin Enerji Kimlik Belgesine sahip olabilmesi için binanın enerji sınıfının A – C arasında olması gerekmektedir. Alınan Enerji Kimlik Belgesi alındığı tarihten itibaren 10 yıl geçerlilik süresi vardır.

 

Enerji Kimlik Belgesinin Zorunluluğu

Enerji Performans Yönetmeliğinin 25/15 maddesi gereğince tüm yapı sahiplerinin alım, satım ve kiralama işlemleri için Enerji Kimlik Belgesini 01.01.2020 yılına kadar almak zorundadır. Yapı sahibinin Enerji Kimlik Belgesini alınmamasında herhangi bir cezai müeyyide bulunmamaktadır. Fakat binalarda alım-satım ve kiralama işlemleri de yapılamamaktadır.

 • 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği gereği tüm toplam inşat alanı 50 m2’nin üzerinde olan tüm binaları Enerji Kimlik Belgesi alması zorunludur. Bu yönetmelik gereği; tüm özel, ticari, konut ve kamu binaları, bina yönetimi, site yönetimi ya da yetkili müdürler yasal süre içerisinde yetkili kuruluşlara başvurarak Enerji Kimlik Belgesi düzenletmeleri gerekmektedir.
 • Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 25.madde, 15.bendinde, “Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir” ibaresi yer almaktadır.
 • Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 25.madde, 6.bendine göre; Binalar Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurmalıdır.
 • Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 25.madde, 4.bendine göre; Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında ilgili idarelere sunulur. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmeyen binalara ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesi verilmez. Enerji Kimlik Belgesinde yer alan bilgilerden ve bu bilgilerin doğruluğundan Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş sorumludur.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez uyardı: “Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacak. Ayrıca, Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020’den itibaren zorunlu hale geliyor. 1 Ocak 2011’den bu yana en düşük C sınıfı enerji kimlik belgesi olmayan yeni binalar ruhsat alamıyor” dedi. https://www.haberturk.com/video/ekonomi/izle/bakan-donmezden-enerji-kimlik-belgesi-aciklamasi/667462

Hangi Binalar Enerji Kimlik Belgesi Almak Zorunda Değildir?

Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği 2.maddesi, 2.bendi bu yönetmelik kapsamında olan ve yönetmeliğin kapsamı dışında kalan binalara hakkında bilgi vermektedir. Yönetmeliğin ilgili maddesine göre;

 • Sanayi alanlarında üretim amaçlı kurulan binalar,
 • Kullanım süresi 2 (iki) yıldan daha az olan binalar,
 • Yekûn kullanım alanı 50 m2 den küçük olan binalar,
 • Atölyeler, seralar,
 • Münferit olarak inşa edilen ve iklimlendirilmesine ihtiyaç duyulmayan yapılar (depo, ahır, ağıl, ardiye vb.)
 • Türk Silahlı kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili tüm birimleri için tahsis edilmiş binalar,
 • Mücavir alan dışında kalan ve köy yerleşik alanı içerisinde bulunan toplam kullanım alanı 1000 m2 nin altında olan binalar,
 • Kültür varlığı tescil edilmiş binalardan olup Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanmayan binalar Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu yoktur.

Enerji Kimlik Belgesi Alması Gereken Yapılar

 • Tüm Mevut ve Yeni Binalar
 • Apartman ve Siteler, Rezidanslar
 • Eğitim Kurumları
 • Otel ve Avm’ler Seralar, atölyeler
 • Ticari tesis ve İş yerleri
 • Kamu İdari Binaları

Enerji Kimlik Belgesinin Sınıflandırılması

Hazırlanan Enerji Kimlik Belgesinde iki grup sınıflandırma yapılmaktadır. Bunlar;

 • Enerji Sınıfı,
 • Sera Gazı Emisyon Sınıfı,
 • Enerji ve Sera Gazı Emisyon sınıflandırmasında en iyi sınıf, en az enerji tüketimi yapan ve en düşük CO2 salınımı yapan sınıf; A sınıfı, en kötü ve en çok enerji tüketimi yapan sınıf G sınıfıdır. Sınıf kategorisinde A’dan G’ye ve Ep değerinde 0’dan 175’e doğru gidildikçe sınıf değeri ve binanın enerji performansı düşmektedir. Yeni binalarda Enerji Sınıfı ve Sera Gazı Emisyon Değeri en az C sınıf olmak zorundadır. Enerji Sınıfı C değerinin üstünde (D-G arası) olan binalar enerji kimlik belgesi alamazlar. Mevcut binalarda ise enerji sınıfının olması gereken zorunlu bir sınıfı bulunmamaktadır. Fakat mevcut binalar, sınıf tespiti için Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

  Binanın Enerji Sınıfına aşağıdaki etkenler etki etmektedir;

 • Isıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, sıcak su gibi sistemlerin kullanımı,
 • Isı yalıtım durumu,
 • Binanın bulunduğu bölgenin, konumun iklimsel ve topoğrafik özellikleri,
 • Binanın mimari planı (pencere, kapı, döşeme, çatı, duvar vb özellikler),
 • Yenilenebilir Enerji kullanımı,
 • Otomatik Kontrol Sistem durumu,
 • Enerji Kimlik Belgesinin Avantajları Nelerdir?

 • Binanın enerji performans değerleri belli olduğu için satış işlemlerinde fiyat belirlenmesinde etkili olmaktadır.
 • Enerji tasarruf tedbirlerinin sağlanması gerektiği binalarda hangi işlemlerin yapılması gerektiğine dair açıklayıcı bilgi sunar.
 • Binanın Enerji sınıfın göre, kış aylarında ısınıp/ısınmayacağınız, ödeyeceğiniz yakıt ücreti hakkında size fikir verecektir.
 • Binanın yıllık tüketebileceği enerji miktarı tespit edilmiş olmaktadır.
 • Tapu devir teslim işlemlerinin hızlanmasını sağlamaktadır.
 • Bina enerji (ısıtma, soğutma, aydınlatma vb.) giderlerinin azalmasına zemin hazırlar.
 • Enerji Sınıf A veya B olan binalarda, konut kredisi veren bankalar tarafından avantajlı kredi olanakları sağlanmaktadır. Binanızın enerji performansına göre, Bankaların konut kredisinde Çevre Dostu Binalara sağladığı avantajlardan faydalanabileceksiniz.
 • BDDK’nın 19 Mart 2020 tarihli ve 8949 sayılı Kurul Kararı ile Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) uyarınca, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının, Enerji Kimlik Belgesi bulunan ve enerji performansı B sınıfı olan konutlar da dâhil olmak üzere, değeri beş yüz bin Türk Lirası ve altında olan konutlar için de yüzde doksana çıkarılmasına karar vermiştir. Ekb sınıfı A veya B olanlara %90 oranında destek kredi sağlamaktadır. 

Enerji Kimlik Belgesinin Geçerlilik Süresi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir.

Enerji Kimlik Belgesi Almak için Gerekli Evraklar

Enerji Kimlik Belgesi alabilmek için hazırlanması gereken evraklar mevcut ve yeni binalarda farklılık göstermektedir. Belgelerinde eksiklik olan yapı sahipleri eksik belgelerini belediyelerden temin edebilirler.

Mevcut Binalarda;

 • Yapı Ruhsat Belgesi,
 • Mimari proje,
 • Mantolama sözleşmesi (mantolama varsa),

Yeni Binalarda;

 • Yapı Ruhsat Belgesi,
 • Mimari Proje,
 • Elektrik Projesi,
 • Mekanik Proje,
 • Isı Yalıtım Raporu gerekmektedir.

Enerji Kimlik Belgesini Nereden Alabilirim?

Enerji Kimlik Belgesi hazırlamaya yetkili kuruluşlar: Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiş gerçek veya tüzel kişilerdir.

Enerji Kimlik Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün yetkilendirdiği üniversite, meslek odaları ve ilgili kurum ve kuruluşlarda yapılacak eğitimler neticesinde sınavı başarı (70/100) ile geçen mühendis ve mimarlara verilir. Bu eğitimi başarı ile tamamlayan mühendis ve mimarlar “Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı” unvanını alırlar.

EKB alabilecek mühendisler; elektrik mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, makine mühendisi ve inşaat mühendisleridir. Bu mühendisliklerin dışındaki mühendislere ve lisans mezunlarına EKB uzmanlığı verilmemektedir.

Bakanlığın vermiş olduğu EKB Uzmanlık belgesine sahip, ilgili meslek odasına kayıtlı mühendis veya mimar bulunduran herhangi bir kurumdan veya şirketten Enerji kimlik belgesi alınır. Enerji Verimlilik Danışmanlığı (EVD) şirketi üzerinden başvuru yapacak olan yapı sahipleri sadece mevcut binaları için EKB alabilirler. Yeni bina sahipleri SMM(Serbest Müşavir Mühendis) olarak çalışan EKB uzmanlarının bulunduğu kuruluşlara başvuru yapmaları gerekmektedir.

Enerji Kimlik Belgesini Nasıl Alabilirim?

Enerji Kimlik Belgesi Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş şahıs, kurum ve kuruluşlara başvuru yaparak alınabilir. Bu başvuru esnasında binanın yapı durumuna göre gerekli evraklar teslim edilerek EKB uzmanları tarafından belge hazırlanarak bakanlığın onayına gönderilir. Bakanlık tarafından onaylanan belgeler başvuru sahibine gönderilerek başvuru işlemi sonlanır. Ayrıca yapı sahibi Enerji Kimlik Belgesini e-devlet üzerinden ve http://www.bep.gov.tr/belgesorgulama/sorgulama.aspx veya https://beptr.csb.gov.tr/bep-web/#/queryEkb sayfasından belge kontrolünü sağlayabilir. Enerji Kimlik Belgesi alındığı tarihten itibaren 10 yıl geçerlidir. Fakat binada herhangi bir tadilat değişikliği yapılıp yeni bir ruhsat çıkarıldığında EKB yeniden alınmak zorundadır.

Enerji Kimlik Belgesi Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Enerji Kimlik Belgesinin hazırlanmasında mevzuatlar kapsamında belirlenmiş herhangi bir sabit fiyat planlaması yoktur. EKB hizmet bedelleri tamamen serbest piyasa şartlarına göre oluşmaktadır. Piyasada mevcut ve yeni binalarda farklı fiyat standartları uygulanmaktadır. Genel olarak, mevcut binalarda konut sayısı veya yapı sayısına göre fiyatlandırma yapılırken yeni binalarda m2 başı fiyatlandırma yapılmaktadır. Daire sayısı ve toplam m2 arttıkça birim maliyet azalmaktadır. Fiyatlandırmaya genel olarak yapının durumu (yeni, eski, müstakil, apartman, işyeri vb), daire sayısı, bölgesel konumu, iklimlendirme özellikleri, toplam inşaat alanı gibi etmenler etki etmektedir.

Mantolama ve Isı Yalıtım İşlemleri Zorunlu mudur?

Enerji Kimlik Belgesi almak için mantolama veya ısı yalıtım işlemleri zorunlu değildir. Fakat daha iyi bir Enerji sınıfına sahip olmak için mantolama veya ısı yalıtım işlemleri önem arz etmektedir.

Diğer Hususlar

Enerji Kimlik Belgesi binanın tamamına çıkarılır. Bağımsız bölümler için ayrı ayrı EKB düzenlemesi yapılmaz. Ayrıca ilave olarak yapı sahibinin istemesi durumunda kat mülkiyetine sahip her bir bağımsız bölüm için EKB çıkarılabilir.

sizi arayalım
EKB Almanın En Kolay Yolu,
Ara, EKB Belgeni Hemen Al!
0544 304 12 16

Veya
SİZİ ARAYALIM

Sıkça Sorulan Sorular

Ücretlendirmeler yapının türüne göre farklılık göstermektedir. Enerji Kimlik Belgesi fiyatları için tıklayın.

EKB Uzmanı olarak yetkilendirilen kişi ya da şirketler tarafından temin edebilirsiniz. Enerji Kimlik Belgesi başvurusu yapmak için tıklayın.

Hayır, zorunlu değildir. Mevcut durumu üzerinden hesaplamalar yapılır. Bakanlık tarafından belirlenen sınıf aralığına girememe durumunda sınıf aralığına girmek için binanın ihtiyacı olan işlemler uygulanmalıdır.

Mimari proje, mekanik proje, elektrik projesi ve yapı ruhsatı/iskân ruhsatı gereklidir. Belgelerden birinin veya birkaçının olmaması halinde yetkili kişi ya da kuruluşların alternatifleri değerlendirilmelidir.

Bağlı olduğunuz belediyelerden temin edebilirsiniz.

2011 sonrası yapılan yapılar için iskân ruhsatı aşamasında belediyeler tarafından istenen evraklar arasında yer almalıdır. 2011 öncesi yapılar için, düzenleyen kişi ya da kurumlar tarafından en az 2 nüsha olarak verilmektedir. Biri bina hakkında bilgi edinmek isteyenler için bina girişindeki panoya asılırken diğeri gerekli durumlarda kullanılmak üzere muhafaza edilmelidir

Adres

istanbul

Telefon

0544 304 12 16

Bize Yazın

Soru & Cevaplar

ardahan merkezde 12 dare 1 işyerinden oluşan 2006 m2 binam için enerji kimlik belgesi almak istiyorum. gerekli belgeler ve maliyet hakkında detaylı bilgi istiyorum

18.06.2021 15:55 @ sezai altun

Ardahan ilimiz için enerji kimlik belgesi talebinde bulunmuşsunuz. Ekb fiyat, gerekli evraklar ve detaylar hakkında özelden cevap verildi. 

18.09.2021 10:19 @ EKBPROJE SORUMLUSU

YENİ BİNALARDA YÜZME HAVUZU İÇİN EKB İSTENİR Mİ?

07.06.2021 15:49 @ MUSTAFA ÇETİNKAYA

Yeni yada eski binalarda ekb için, ısıtma ve soğutmanın olmadığı yerlerde enerji kimlik belgesine ihtiyaç duyulmamaktadır. 

18.09.2021 10:18 @ EKBPROJE SORUMLUSU

sosyal medyada EKB fiyatları 58 daire için yaklaşık hane başına 25 lira çıkıyor.Ama erzurumdaki yetkili firma 60 lira istiyor.Bunun sabit fiyatı yokmu,erzurum firmasına fahiş fiyata yaptırmak zorundamıyız

30.09.2019 09:11 @ ŞEREF MUSTAFAOĞLU

Merhaba Şeref Bey, 

EKB için il sınırlanması yoktur. Türkiye geneli yetkili firmalardan EKB hizmeti alabilirsiniz. 

30.09.2019 16:09 @ EKBPROJE SORUMLUSU

2016 yılında teslim edilen binalar için ekb.ni almak bina sakınlerinemi ait, yoksa yetkili inşaat firmasımı alması gerekiyor teşekkürler,

01.03.2019 16:35 @ orhan bozan

Orhan Bey Merhaba,

2016 yılında yapılan binaların Yapı Kullanım İzni (iskan ruhsatı) alınmış ise İlgili belediye tarafından mütahhitten talep edilmiş olmalıdır. Eğer söz konusu işlem yapılmamışsa Bina/Site yönetimi tarafından yetkili firmalardan Enerji Kimlik Belgesi hizmeti almaları gerekir. 

25.09.2019 17:46 @ EKBPROJE SORUMLUSU

Merhaba, "Enerji Kimlik Belgesi Almak için Gerekli Evraklar" da mantolama sözlesmesi varsa demissiniz, mantolama sözlesmesi veya mantolama yok ise (veya eskimis ise) enerji kimlik belgesi alinabilirmi? Saygilar

01.02.2019 14:29 @ Ayla Orundas

Ayla Hanım Merhaba,

Mantolama olmadan enerji kimlik belgesi alınır. 5627 sayılı Enerji verimliliği kanunu gereği yapılarda EKB zorunluluğu olup mantolama zarunluluğu bulunmamaktadır. 

25.09.2019 17:42 @ EKBPROJE SORUMLUSU

Merhaba yakın zamanda ekb uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak ekb uzmanı oldum, ama 2010 ruhsatlı bir binaya ekb düzenleyemiyorum, neden düzenleyemediğim konusunda bilgi verebilir misiniz?

08.01.2019 12:17 @ İsa

Merhaba ekb uzmanlık eğitimlerini tamamlayan mühendis ve mimarlar sadece yeni yapılara (2011 yılından sonra yapılan) enerji kimlik belgesi düzenleyebiliyor. Mevcut yapılara ekb düzenleyebilmesi için smm yetkili firma veya evd firması olunması gerekir. 

08.01.2019 12:19 @ EKBPROJE SORUMLUSU

Enerji kimlik belgemin olup olmadığını nerden öğrenebilirim?

08.01.2019 12:17 @ Polat

Enerji kimlik belgenizin olup olmadığını e-devlet sisteminden kontrol edebilirsiniz. 
 

08.01.2019 12:19 @ EKBPROJE SORUMLUSU

2016 yılında binamıza enerji kimlik belgesi aldık ama şuan belediyeye gidip iskân ruhsatı almak istediğimizde bizden yeniden enerji kimlik belgesi istemektedirler, enerji kimlik belgesinin geçerliliği 10 yıl olduğuna göre neden iskân ruhsatı için enerji kimlik belgesini tekrar istemektedirler?

08.01.2019 12:16 @ Derya Akbakay

Merhaba bakanlık 1 Kasım 2017 tarihinde yazılım programında bazı değişiklikler yaptı, enerji kimlik belgelerinin ulusal adres koduna düzenlenmesini istemektedir, belediyelerin sistemlerinin enerji kimlik belgesini girebilmeleri için belgedeki ulusal adres veritabanından çekilen kodu girmeleri gerekiyor. Bu yüzden eski ekb ler geçersiz, yeniden ekb düzenlenmesi gerekmektedir. 
 

08.01.2019 12:19 @ EKBPROJE SORUMLUSU

Merhaba çorumdan yazıyorum, Çorumdaki bazı mühendisler enerji kimlik belgesi düzenlemeye sadece kendilerinin yetkilerinin olduğunu ileri sürerek yüksek rakamlara enerji kimlik belgesi düzenletmeye çalışıyorlar, tek yetkili firma burdakiler mi? Başka bir şehirdeki firmadan enerji kimlik belgesi düzenletebiliyor muyum?

08.01.2019 12:16 @ Süleyman

Merhaba, Enerji kimlik belgesi düzenlemeye bakanlık tarafından yetkili birçok firma vardır, 
Başka bir şehirdeki firmadan da enerji kimlik belgesini düzenletebilirsiniz. 
 

08.01.2019 12:19 @ EKBPROJE SORUMLUSU

Köyde 43 m2 lik bir prefabrik bir evim var buna ekb almam gerekiyor mu?

08.01.2019 12:16 @ Kadriye

Merhaba, 50 m2’nin altındaki yapıların enerji kimlik belgesi almasına gerek yoktur, 5627 sayılı enerji verimliliği kanununa göre muaftırlar.
 

08.01.2019 12:18 @ EKBPROJE SORUMLUSU

Merhaba, Enerji kimlik belgesi düzenlemeye bakanlık tarafından yetkili birçok firma vardır, 
Başka bir şehirdeki firmadan da enerji kimlik belgesini düzenletebilirsiniz. 
 

08.01.2019 12:18 @ EKBPROJE SORUMLUSU

Merhaba, benim müstakil konutum Eskişehir merkeze 110 km uzaklıkta Ekb uzmanları konutu görmeden, ölçüm yapmadan enerji kimlik belgesi düzenleyebiliyor mu?

08.01.2019 12:16 @ Turan

Ekb uzmanları binalarda ölçüm yapmadan enerji kimlik belgesi düzenleyebiliyor. Mevcut belgelere göre enerji kimlik belgesi düzenlenebilir. Bu belgeler; mimari proje, mekanik proje, elektrik projesi, ısı yalıtım raporu ve yapı ruhsatıdır.  
 

08.01.2019 12:17 @ EKBPROJE SORUMLUSU

Merhabalar, inşaat mühendisiyim, ekb uzmanı olmak istiyorum, konuyla ilgili bilgi verirseniz memnun olurum, şimdiden teşekkürler.

05.12.2018 12:04 @ Mühendis

Merhabalar İnşaat mühendisleri, elektrik mühendisleri, makine mühendisleri ve mimarlar bep-tr  2 eğitimlerini tamamladıktan sonra yeni yapılara ekb düzenlemeye yetkili ekb uzmanı olabiliyor. Uzmanlık eğitimleri konusunda bağlı bulunulan mühendisler odasına başvuru yapabilirsiniz.

05.12.2018 12:04 @ EKBPROJE SORUMLUSU

Selam Kenan Bey telefonla konuştuk ama sormayı unuttum, ekb almak için binaya mantolama yapmak zorunlu mu?

13.11.2018 16:21 @ Selami

Merhabalar mantolama zorunlu değildir. Mantolama olmaksızın belgenizi çıkarabilirsiniz. 

24.11.2018 09:33 @ EKBPROJE SORUMLUSU

Merhaba sayın ilgililer, binamız 2011 yılından önce yapılmış, ruhsat tarihi 2005 enerji kimlik belgesi almak zorunlu mu?

13.11.2018 16:19 @ Tahsin

Merhaba, 2011 yılından önce yapılan yapılara 2020 yılına kadar süre tanınmıştır. 2020 yılına kadar enerji kimlik belgesini temin etmek zorundasınız.

13.11.2018 16:19 @ EKBPROJE SORUMLUSU

2008 de önce yaptığımız bina için 2018 de iskan ruhsatı alırsak belediye bizden enerji kimlik belgesi ister mi?

10.11.2018 13:42 @ sevda karadoğan

2018'de iskan alma sürecinde enerji kimlik belgesi istenir.

13.11.2018 11:28 @ EKBPROJE SORUMLUSU

Referanslar